× Update:Pokemon Photonic Sun v1.3 Update v1.2
Pokemon Prismatic Moon v1.3 Update v1.2

3DS

3DS [45]

Pokemon X [2]

Pokemon Y [2]